Enter Title

Utskriftsvennlig versjon finner du her

 

 

HUSORDENSREGLER FOR OTHILIENBORG BORETTSLAG

 

I. INNLEDNING

I et bomiljø som vårt har den enkeltes aktiviteter innenfor borettslagets område konsekvenser ikke bare for en selv, men også for de andre beboerne. Dette medfører gjensidig ansvar og forpliktelser beboerne imellom. Husordensreglene for Othilienborg borettslag gjelder i tillegg til husordensregler for borettslag tilknyttet TOBB.  Følgende ordensregler gjelder inntil annet blir bestemt av Styret.

 

2. FASTE PLIKTER

Hvis ikke beboerne i en oppgang i fellesskap er blitt enige om en annen fordeling av de faste pliktene, skal punktene 2a - 2c gjelde. En slik overenskomst må imidlertid ikke medføre dårligere utførelse av felles plikter. Styret kan i særlig tilfelle gi dispensasjon fra disse plikter.

a) Vasking

Beboerne sørger i fellesskap for å holde fellesrom rene, tørre og ryddige. Vasking av trapper og fellesrom i sokkel utføres av eksternt rengjøringsbyrå. Fellesrom er alle rom i sokkeletasjen, unntatt boder, som er låsbare med leilighetsnøkkelen. Tørkerommet vaskes på omgang av den som har bruksretten til dette.

b) Snømåking og spyling av fortau, vanning og gressklipping

Beboerne sørger i fellesskap for å holde området foran inngangen og frem til veien ryddig for snø om vinteren og rent for skrot og uvedkommende ting om sommeren. Snømåking, spyling av fortau, vanning av blomster og gressklipping foretas etter turnus fastsatt av oppgangskontakt.

c) Låsing av ytterdør

Ytterdøren skal være låst hele døgnet.

 

3.     BRUK AV FELLESROM OG FELLESANLEGG

a)     Fellesboden ved ytterdøren kan brukes til oppbevaring av barnevogner, sykler o.l. Ski bør oppbevares i den «private» boden.

b)     Trappeoppgangen må ikke brukes til oppholdsrom eller lekeplass da det skaper unødig støy- og renholdsproblemer. Det må ikke oppbevares sykler i trappeoppgangene. Det er tillatt å plassere barnevogner i trappeoppgang.

c)      Matter, sengetøy og lignende må ikke ristes utover verandaen. Blomsterkasser bør fortrinnsvis plasseres på innsiden av verandaen.

d)     Tørking av tøy på balkong skal foregå slik at det er minst mulig synlig utenfra.

e)     Plassering av matavfall på balkongen er ikke tillatt.  Dette for å forhindre at skadedyr og fugler etablerer seg.

f)      Beboerne plikter å holde lekeplasser og grillplasser ryddige for skrot, papir og andre uvedkommende ting.

g)     Det er ikke tillatt å lufte sengetøy fra vinduer.

h)     Bruk av egne griller (kun gass eller elektrisk) på veranda er tillatt hvis det ikke er til sjenanse for øvrige beboere. Husk brannfaren!

 

4.     FASADEENDRINGER

a)     Det er ikke tillatt å montere eller plassere private parabolantenner i borettslaget. Tillatelse til å innglasse veranda, montering av utvendige persienner og markiser på vinduer avgjøres ved søknad til styret. Borettslaget har en fast policy på fargevalg og utførelse. Kontakt Styret hvis du er i tvil.

b)     Det er ikke tillat å montere egne varmepumper i borettslaget.

 

5.     BILHOLD OG PARKERING

a)     Kjøring og parkering i området må kun foregå i samsvar med oppsatte skilt.

b)     De som disponerer garasje skal bruke denne til plassering av bil, og ikke å oppta annen parkeringsplass. Misbruk kan føre til oppsigelse av leieforholdet.

c)      Det er forbudt å parkere lastebiler, større varebiler, busser, campingvogner o.l. på parkeringsplassene. Biler som er avskiltet eller med ugyldig kjøretillatelse og bilvrak vil bli fjernet. Dispensasjon kan gis etter søknad til styret.

            d)     Mellom klokkeslettene 23:00 og 07:00 bør en helst unngå stopp for av- og påstigning langs blokkene.

 e)     Scootere, mopeder og motorsykler skal ikke parkeres rett foran inngangspartiet slik at det hindrer allmenn  ferdsel.

 

6.     HUSDYRHOLD

Det skal søkes til styret i borettslaget på eget skjema om husdyrhold (ligger vedlagt).

a)     Beboerne som ønsker å holde husdyr, plikter å undersøke om det i vedkommende oppgang finnes personer som er allergisk ovenfor dette husdyret. Dokumenteres dette ved legeerklæring, kan husdyr normalt ikke holdes. Styret avgjør tvilstilfeller.

b)     Det er forbudt å lufte/leie hund i område bestemt som lekeplasser for barn.

c)      Hund skal på borettslagets område være i bånd og under full kontroll.

d)     Dersom hunden gjør seg ren på borettslagets eiendom, plikter eieren å fjerne ekskrementene straks.

 

 

7.     KILDESORTERING - AVFALL

             a)     Borettslaget har innført kildesortering.

b)     Større ting som esker, kasser, juletrær o.l. må oppbevares inntil fastsatt dato for ekstratømming.

c)      I forbindelse med dugnadsdagene om våren blir det også utplassert egne containere.

d)     Det er forbudt å oppbevare restavfall og mat på balkongene.

 

8.     RO I HUSET

a)     Hverdager mellom kl. 22:00 og 07:00 skal det være alminnelig ro i huset. En skal derfor unngå høyrøstet snakk, sang, musikk, støyende arbeide m.m. Snekring og boring skal ikke forekomme etter kl. 2000 uten nærmere tillatelse. Dette gjelder både i og utenfor leiligheten.

b)     Skal en beboer ha selskapelighet utover kl. 22:00, bør naboene på forhånd varsles om dette.

c)      Støyende oppussingsarbeider skal ikke forekomme på søndager og helligdager.

d)     Det er ikke tillatt å drive ervervsmessig virksomhet i leiligheten eller garasjer som er til sjenanse for naboene.

 

 

 

 

 

Trondheim, 24.09.2015

OTHILIENBORG BORETTSLAG

Styret