under oppdatering

Hjem \  Hjem  

 

Velkommen til Othilienborg borettslag.

10/9 22

Borettslaget har gått til innkjøp av ny tilhenger med tak/ presenning. Ta kontakt med vaktmestrene for å avtale leie av tilhengeren. Tilhenger hentes og leveres i arbeidstiden til vaktmestrene. 

For å dekke slitasje og vedlikehold så innføres leie av tilhengeren. Kr 100 pr dag, eller kr 200 pr helg. Dette betales via betalingsterminal på styrekontoret.

Elbil. 

I uke 38-39 så vil BN entrepenør grave for å legge nye kabler tilhørende elbil-ladingen. Dette er i henhold til avtalen med Ohmia. Pr idag, så er det via borettslaget sitt nett, men det skal over på oppgradert nett,( Tensio ) som vil føre til bedre kapasitet. Ohmia vil komme med info om dette. Det kan bli strømløst på laderene noen timer på dagtid mens dette arbeidet pågår.

 

4/7 22

 

Ohmia charging er godt i gang med å sette opp ladebokser i borettslaget.

Ta kontakt på ohmiacharging.no for deg som ønsker tilgang til lademuligheter i borettslaget. Totalt så legges det opp til 339 potensiele ladebokser i borettslaget.

 

Etter avholdt generalforsamling 3. Mai så består borettslaget sitt styre av følgende :

Leder:   Per Arne Hansen.            Tlf  92424429

              Ole Øiene Smedegård     Tlf  46630744

              Jan Steinar Pedersen      Tlf  97038587

              Wenche S. Pettersen       Tlf  90085740

             Jens Solem                        Tlf  98616098

 

Innmeldte saker:

Sette opp nye teppe/ bankestativ:  Fikk ikke flertall

Avslutte parkeringsordning:     Fikk Ikke flertall, ordning videreføres

Parsellhage:      Arbeidsgruppe/ miljøgruppe ser videre på saken.                     

 

 

25/3 -22

Othilienborg borettslag har inngått avtale med Ohmia charging.  Dette etter vedtak på ekstraordinær generalforsamling 1. mars. Ny infrastruktur som legger til rette for moderne lademuligheter i borettslaget, og som vil sikre beboerne tilstrekkelig kapasitet. Dette arbeidet er planlagt påbegynt april - 22. Alle tidligere inngåtte avtaler om lading i borettslaget termineres når det nye anlegget er klart. 

Mere info kommer.

Mere info om Ohmia: ohmiacharging.no

 

4/3 -22

På ekstraordinær generalforsamling 1. mars, så ble følgende vedtak gjort.

Vedteksendring krevde 2/3 flertall. Vedtatt med 48 mot 1 stemme.

Sak 1.  Vedtektsendring: Nytt pkt 5 i punkt 4-1, boretten.

Nytt punkt: Andelseier har ikke rett til å foreta arbeider/ berører borettslagets fellesarealer, bygningsmasse eller -anlegg uten forhåndsgodkjenning fra styret/ generalforsamling. Dette omfatter slikt som innstallasjoner og beplantning på fellesarealer og inngrepi / endringer av borettslagets bygningsmasse både i og utenfor egen bolig ( f.eks bærende konstruksjoner og fasade.)

Sak 2: Eie eller lease ladeanlegg for elbil: 

Vedtak om å gå for leasing av ladeanlegg ble vedtatt med 46 mot 3 stemmer.

Borettslaget starter nå med å inngå avtale med leverandør.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2/2 -22

Infomøte på Kaaret 15 februar kl 18.00

Tema er fremtidig ladeopplegg for elbiler i borettslaget, og informasjon fra byggeledelsen ang status på rehabiliteringsprosjektet.

Det vil bli innkalt til ekstraordinær generalforsamling 1. mars hvor dette med elbil blir et tema. 

2/2-22

Nye brannslukningsapparat er nå på vei ut til alle leilighetene. Vaktmestrene driver å klargjør apparatene for utlevering.  Info vil bli satt opp på infotavla i oppgangen når det nærmer seg den enkeltes oppgang.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

21/9 2021

Trondheim kommune har vedtatt å innføre utsortering av matavfall ; og i den forbindelse så  er Othilienborg borettslag med i pilotprosjekt hvor vi  skal sortere ut matavfall. Den ene papir/pappcontaineren på hvert punkt vil bli merket om til matavfall  . Den gjenværende papp/papircontaineren vil bli tømt oftere enn tidligere. Ny merking av containere vil skje fortløpende fra og med torsdag 23 september. Informasjon kommer i postkassen på torsdag, og så vil det ligge to ruller med matposer  til hver  leilighet   i oppgangen                                                                                                     

 

 

10.06.21

Etter avholdt generalforsamling den 08.06, så består styret i Othilienborg borettslag av følgende :

Leder:             Per Arne Hansen            Tlf  92424429

Styremedlem Ole Øiene Smedegård    Tfl  46630744 

Styremedlem Jan Steinar Pedersen     Tlf  97038587

Styremedlem  Heidi Lyng                       Tlf  91149994

Styremedlem  Jens Solem                     Tlf  98616098

Varamedlem   Arne Marius Smevik       Tlf  90666007

Varamedlem   Brit Arnesen                    Tlf  90132583

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.juni 2021

Sandvolleyballbanen

Sandvolleyballbanen ble anlagt i 2004, og har lenge vært et tilskudd til nærmiljøet. Othilienborg idrettslag var en pådriver for å få til bane , da de hadde eget lag som spilte volleyball. Laget ble etterhvert oppløst, og banen har ligget der siden til glede for noen, og til irritasjon for andre. Ofte er det det folk utenfor borettslaget som kommer hit og  bruker banen.  Er det da riktig at egne beboere skal være plaget av utenforstående. ...

I den senere tid så har det vært en del klager på støy fra banen. Ungdommer som kommer hit med biler, scootere og har med seg musikkanlegg til irritasjon for de nærmeste blokkene. Gjentatte befalinger til ungdommene om å dempe seg , har ikke ført til bedring, så styret ser ingen annen utvei enn å ta bort banen og anlegge plen istedet. Hvis banen skulle vært beholdt så måtte det investeres i ny sand. Synd for mange at det blir sånn, men hensynet til nærliggende leiligheter veier nok tyngst i denne saken.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. MAI 2021

GENERALFORSAMLING 8 juni 2021

Generalforsamling i Othilienborg borettslag var planlagt avholdt 22 april, men på grunn av smittesituasjonen så måtte den utsettes.  Smittesituasjonen når det gjelder covid 19 har ikke avtatt i det siste, men heller hatt en økning. For å gjennomføre generalforsamling i forhold til gjeldende restriksjoner, så blir det nå lagt opp til en digital løsning med avvikling 8. juni. Det vil bli en høringsfrist fra fredag 4 juni kl 12.00- 7 juni kl 12.00, hvor beboere kan komme med spørsmål. Dette gjøres på min side på Tobb. Informasjon om dette kommer sammen med innkallingen.  Det et kun ordinære generalforsamlingsaker som vil bli behandlet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Støttemur som skiller vegen og fotbalbanen innerst i Alfred Trønsdalsv er under utskifting ( Uke 15 ) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

GENERALFORSAMLING:

Dato for årets generalforsamling var satt til 22 april, men pga restriksjoner i forhold til at mange kan møtes, så blir denne utsatt. Kommer tilbake til ny dato etterhvert som det blir lettelser i samfunnet. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Trondheim Kommune har i dag 10 februar oppdatert sine smittevernregler. Stenging av treningssentre er et av tiltakene. Etter å ha vært i kontakt med Trondheim kommune/ koronatlf, så var beskjeden at treningsrommet på Kaaret må holde stengt en periode igjen. Selv om det er gode rutiner på sporing, kun en leilighet pr time og bestilling av tid, så er vi desvere nødt til å holde stengt en periode. Evt virus  kan lett overføres til nestemann på lista. Velkommen tilbake senere til dere flittige brukere av rommet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Renhold i oppganger:

Det vil bli utført rundvask i hver oppgang etterhvert som rehabiliteringen blir ferdig.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pakkeboks:

Posten har nå satt ut pakkeboks ved vaktmester/ styrekontor.

 En pakkeboks er en selvbetjent løsning som plasseres i nabolag. Den er tilgjengelig hele døgnet. Du trenger en pakkeboks-app for å hente pakken . 

Dette er ikke en erstatning for post i butikk, men en tilleggstjeneste.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Internett/ TV via fiber.

pr 27 januar har K.O.T. vei og Alfred Trønsdalsv fått lagt inn fiber.

Arbeidet fortsetter fra Oth.tunet 1-7 osv.

Eltel er snart klar til å trekke fiberkabel inn til  hver leilighet.

K.O. Thornæs vei vil få besøk av innstalatører i nærmeste fremtid  . ( Medio desember )Oppslag i gang og info til hver enkelt vil bli delt ut av Eltel.

Hele K.O.Thornæs vei vil mest sannsynlig ha fiber før jul.

De bruker kun egne montører. De skal inn i hver leilighet å trekke kabel til Tv,n. Beboer bør være hjemme under montering .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ang ny avfallsløsning: 

Nye nedgravde containere er nå klar til bruk der de er montert, og gamle containere hentes inn . Nå blir det etablert nye plasser ved Alfred Trønsdalsv 15, og ved nr 10, før det øverste punktet i Oth.veien blir ferdigstilt. Det har vært litt forsinkelser i prosjektet, men det satses på å bli ferdig i god tid før jul.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ang levering, bestilling og montering av innglassing og solskjerming.

Screen/ solskjerming vil bli montert på A.T. vei 4-10, og 12-20 når A.T. vei 20 er ferdig rehabilitert.

Ifølge Profilfasade som et utførende ang innglassing, så må de vente til vegger er ferdig isolert og kledd opp med nye plater før de kan ta nøyaktige mål. Dette for at ny innglassing skal passe. Når det er 8-10 ukers leveringstid, så blir det desverre litt ventetid før innglassing er på plass

Entrepenør Bakøy har nå revidert sin fremdriftsplan i rehabiliteringsprosjektet. I utgangspunktet så var dette arbeidet estimert avsluttet  juni 2022, men etter god fremdrift så er det nå lagt en plan for å bli ferdig oktober 2021 med hele borettslaget. Etter Alfred Trønsdals 22-28 er ferdig, så er det Oth.tunet 17-19- 21-25 som står for tur. Etter det så går det videre til Oth.tunet 18-26 før det går til nr 9.15

 

Følgende ca tidsplan er som følger: Dette kan avvike noe.

Alfed T.v     22-28         28/9 - 30/11

Oth.tunet    17-19         26/10- 14/12   

Oth.tunet    21-25           9/11- 18/1

Oth.tunet    18-26           30/11-1/3

Oth.tunet      9-15           25/1-6/4

Oth.tunet      1-7             22/2-10/5 

Oth.tunet      2-8             22/3-4/6

Oth.veien     50               27/4-28/6

Oth.veien     51               24/5-16/7

Oth.veien     53                21/6-4/10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Det vil nå bli gjennomført kanalrens av ventilasjonsrør i alle oppganger/ leiligheter fra  uke 39. Det er firma Trønderblikk som har jobben. De må ha tilgang til alle leiligheter, og de starter øverst i borettslaget ( Oth.v 53 )

Informasjon fra dem kommer .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telenor er nå i gang med å legge fibernett i borettslaget. Dvs si at gamle coaxkabler som tidligere har vært i bruk for internet/ Tv blir skiftet ut.

Telenor har engasjert firmaet ELTEL til å utføre jobben. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hovedfremdriftsplan for rehabiliteringen pr juni 2020.

A.Trønsdalsv 4-10:  60 arb.dager fra ca 17.juni - 8. sept. ( inkl ferie)

A.Trønsdalsv 12-20: 75 arb.dager fra 12.aug - 24.nov

A Trønsdalsv 22-28:  60 arb dager fra 28 okt- 2 feb. 2021

Oth.tunet 21-25: 60 arb dager fra 6 jan- 7 april

Oth.tunet 17-19: 30 arb.dager fra 3 mars- 21 april

Oth.tunet 9-15: 60 arb.dager fra 17 mars- 21 juni

Oth.tunet 1 - 7: 60 arb.dager fra 25 mai- 16 august

Oth.tunet 2 - 8: 60 arb.dager fra 20 juli- 11.oktober ( inkl ferie)

Oth.tunet 18- 26: 75 arb.dager fra 14 sept- 6 jan - 22

Oth. veien 51 a-d: 60 arb.dager fra 30.nov- 3 mars

Oth.veien 50 a-c: 45 arb.dager fra 4 feb - 7 april

Oth.veien 53 a-e: 75 arb.dager fra 11 mars- 23 juni.

pr 15 juni 2020, så ligger entrepenør litt foran skjema, og plan kan bli oppdatert etterhvert.   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etter en lang søknadsprosess så er det nå klart for entrepenør til å starte arbeidet med etablering av nedgravde avfallscontainere. Oppstart vil være i uke 24, og K.O. Thornæs vei vil være de første til å ta i bruk ny løsning. Etableringen av disse vil føre til at tre p.plasser må flyttes . Det etableres nye p.plasser ved kortenden av K.O. Thornæsv 8 som erstatning for disse.

Infoheftet  med adgangsbrikker fra Trondheim Renholdsverk vil bli sendt ut til alle beboere etterhvert som etablering av nye plasser vil bli ferdigstilt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaaret vil igjen være åpen for utleie fra 24 august, dvs ved skolestart.

Når det gjelder trimrommet, så er det nå anledning til å trene der igjen under visse betingelser. Kun en leilighet/ familie pr gang, dvs at er det allerede noen som er der å trener, så må neste vente på tur, evt komme tilbake senere.  Trimrommet vil nå bli rengjort mandag og torsdag, og det oppfordres til å bruke håndsprit/ såpe før og etter bruk. og å tørke av apparat med kluter som skal være tilgjengelige. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Othilienborg borettslag har inngått ny avtale med Telenor ( Tidligere Canal digital) om levering av Tv, og bredbåndstjenester. Ny avtale innebærer at Telenor oppgraderer infrastrukturen  i borettslaget, som i praksis betyr at det nettet ( coax-kabler) om ble lagt inn i 1983 byttes ut til et nytt fibernett. Dette bekostes i sin helhet av Telenor. Fibernett er fremtidsrettet, og vil bety mere stabilt nett for brukeren. ( Samme hastighet inn/ ut.)  Dette innebærer også at alle beboere vil få den nye dekoderen T-We boks 2, og en ny trådløs ruter. Det abonnementet som er valgt er nytt av året, og heter Frihet M. Dette er et mere fleksibelt abonnement som gir brukeren frihet til å velge tv- kanaler / vs datamengde. Prisen økes fra dagens 459 til 499 når anlegget er overlevert borettslaget. ( Årskiftet 20/ 21 ) Dette vil gå uavhengig av rehabiliteringen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dato for årets Generalforsamling var satt til 16. april. men på grunn av restriksjoner/ smittefare, så er den utsatt på ubestemt tid.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ekstraordinær situasjon i borettslaget ang koronavirus. ( 17. mars 2020 )

 

Det  er som følge av koronavirus, og pålegg fra myndigheter avtalt en del tiltak som vil berøre videre fremdrift av arbeidet med rehabilitering av blokkene.

I samråd med styret, prosjektledelse og entrepenør, er det avtalt at det ikke skal gjøres arbeid inne i leiligheter så lenge restriksjoner er gjeldende. ( Skifting av vinduer, elektrikerarbeid mm.)

Antallet arbeidere er pt redusert til ca 50 %, så fremdriften på prosjektet vil bli redusert i den perioden vi er inne i. Om det blir nødvendig å stenge ned hele byggeplassen for en periode er ikke avklart, men blir løpende vurdert.

I forståelse av at flere beboere nå er i karantene/ hjemmekontor mm, skal det prøves å begrenses tidsrommet med ekstra støyende arbeider  ( Alfred Trønsdalsv 9-17 )

Planlagte ferdigbefaringer inne i leiligheter settes på vent på ubestemt tid. 

Håper på forståelse på den situasjonen vi er i , og håper at forholdene normaliserer seg etterhvert.

RENHOLD:

Insider som er borettslagets rengjøringsbyrå vasker nå trappegelender og dørhåndtak i sokkeletg en gang i uka, og så oppfordres det til å være med å ta i et tak selv med såpe, vann, desinfeksjonsmiddel eller lignende, og gå over  fellesområder som tidligere nevnt en gang pr dag. 

 

 

 

 

Tiltak ang Koronavirus i borettslaget :

Styret i Othilienborg borettslag har i styremøte 12.mars vedtatt å stenge trimrommet og stoppe for utleie av Kaaret på ubestemt tid. Grunnen er anbefalinger fra styrende myndigheter for å redusere  spredning av viruset. 

Styret skal ha møte med entrepenør Bakøy og prosjektledelse for å etablere tiltak knyttet til koronaviruset i forbindelse med arbeid inne i leilighetene

 

 

 

Ny avfallsløsning:

Etter å ha gått flere runder med Trondheim kommune, så er ny avfallsløsning / nedgravde containere godkjent. (9.Mars)  I og med at flere av våre veier er kommunale, så har det vært flere instanser som har hatt synspunkter mht til plassering av disse seks punktene. Det punktet som var tenkt plassert ved rundkjøring / Othilienborgtunet nr 2, endres til plassering utenfor Othilienborgtunet nr 4-6.  Glasscontainer som er et offentlig punkt tas bort fra tenkt plassering ( Oth.tunet 2 ). Nåværende  plassering av glasscontainer  ved styrekontor opprettholdes.

Entrepenør vil starte med å etablere disse punktene rett etter påske.

Info om innglassing:

Det er innhentet tilbud på leveranse av nye innglassinger til de som har innglassing av veranda fra før. På grunn av at det ikke er mulig å foreta ombygging av de som tidligere er montert, er det vedtatt at det skal kjøpes inn nye. For de leiligheter som allerede har innglassing så vil det bli levert/ montert nye som en del av rehabiliteringsprosjektet. Dere trenger ikke å  melde fra om dette.  Dette er registrert i forbindelse med kartlegging før oppstart. For de som ikke har innglassing, men som nå ønsker å kjøpe dette, så er det følgende priser som gjelder.

Balkong med front, og to sidevegger: kr  50.775.- eks mva  63.469 inkl mva, 

Balkong med front og en side : kr 43.865 eks mva, kr 54.831 inkl mva

Dette er priser uten kledning på innsiden av de nye platene som blir montert. Det jobbes med å finne alternative løsninger på dette.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Angående etablering av nedgravde containere som tidligere er vedtatt innført, er det Trondheim kommune ved kommunalteknikk som er siste instans for å få planene godkjent.  I følge tidligere kommunisert etablering av punkt ved Oth.v 50 , så ser det ut til at punktet må flyttes til der det pr i dag er containere ved innkjøring ved nr 53.  Dette pga at det  da må løftes over fortau, og at det i følge krav om max helling på standplass for bil blir for mye ( max 4 % ).

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Avfallscontainere ved Alfred Trønsdals v 19-25. og 22- 28 flyttes til utenfor A.T. nr 17. Dette pga stilasbygging ved 19-25, og sikkerhetshensyn / rygging ved 22-28. Søknaden til Trondheim kommune ang nedgravde containere er under behandling hos byggesakskontoret.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det blir infomøte om innglassing av balkonger på Kaaret

torsdag 16 Januar. kl 17.00

---------------------------------------------------------------------

Tips eller kommentarer sendes til post@othilienborg.no

Ønsker alle beboere en riktig God Jul, og et Godt Nytt År

 

Det er juleferie på styrekontoret. Kontoret åpner igjen på mandag 6. januar som vanlig mellom kl. 18.00 og 19.00.

 

Rehabiliteringen av borettslaget er godt i gang, og pr 20. desember, så er første blokk nesten ferdig. Det som gjenstår er utskifting av plater på verandaen, og litt elektrikerarbeid. Drenering er ferdig rundt K.O.T. nr 2-8

 

Othilienborg borettslag har 31.10.2019 avholdt ekstraordinær generalforsamling hvor saken var forslag fra styret om å endre dagens avfallsløsning til nedgravde containere.

Forslaget fikk stort flertall, og arbeidet med å etablere ny løsning fortsetter, og vil bli iverksatt så snart godkjenning fra kommunen foreligger.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For dere som har spørsmål om rehabiliteringen, så har prosjektledelsen ved Karl Knudsen åpent kontor hver mandag fra kl. 15.00- 17.00. De har kontor på brakkeriggen ved Kaaret.  

Arbeid vil stort sett foregår mellom kl. 07.00 og 15.00. Noe støy må påregnes da det er en del innfesting i betong, og meisling av betongdekke på veranda.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ny info om rehabilitering/ bilder med farger ligger under fane rehabilitering.

----------------------------------------------------------------------------------------

Som tidligere informert så vil avfallsordningen som vi har i dag bli endret. I dag så har borettslaget 17 hentepunkter for avfall, og med ny ordning så vil dette antallet bli redusert ned til seks hentepunkter. Det blir da større enheter .Enhetene vil graves ned i bakken, da slipper vi luktproblemer og rotter/ mus får ikke tilgang til mat. Det er en engangsinvestering på ca 3,5 millioner, menen besparelse på renovasjonsgebyr utgjør ca 650 000. pr år.   I K.O.Thornæs v, så blir punktet på samme plass som i dag, mens det blir endringer på de andre punktene.  To hentepunkt i Alfred Trønsdals v, og to hentepunkt i Oth.tunet samt et ved Oth.veien 51.  Renholdsverket / Entrepenør og arkitekt i samarbeid med styret håper å ferdigstille dette i løpet av 2019.

 

 

 

Styrekontoret er stengt for sommeren. Første åpningsdag bli mandag 19. august, som vanlig fra kl 18.00- 19.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ny oppdatert info pr 11. juni om rehabilitering ligger under fane " Rehabilitering"

------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatert info 13 Mai,  om rehabilitering ligger under fane rehabilitering:

 

Etter generalforsamling 9/4 , så består Othilienborg borettslag sitt styre av følgende:

Leder: Per Arne Hansen                  Tlf: 924 24 429

            Ole Øiene Smedegaard        Tlf: 466 30 744

             Jan Steinar Pedersen          Tlf: 970 38 587

             Heidi Lyng                            Tlf: 911 49 994

             Jens Solem                          Tlf: 986 16 098   

Varamedlemmer:

              Arne Marius Smevik                    

              Brit Oddny Arnesen        

----------------------------------------------------------------------------------------------

Etter ekstraordinær generalforsamling 11/4 2019, så er styrets innstilling om å rehabilitere borettslaget vedtatt med over 2/3 flertall. Kontraktsinngåelse med entrepenør vil bli gjort etter påske, og oppstart vil bli kunngjort senere

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Informasjonhefte ang mulig rehabilitering ligger under fane Rehabilitering.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Beboermøte ang mulig rehabilitering på Hoeggen skole torsdag 4 april kl. 19.00. Presentasjon av forprosjektering med budsjett. 

Ekstraordinær generalforsamling 11.april kl 19.00, også på Hoeggen skole. 

Sak: Rehabilitering.  

Innkalling kommer etter beboermøte 4. april, for å ta med evt innspill. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Borettslaget går over til annen parkering fra 1. Mars .

Brukermanual for registrering av Smartoblat i forbindelse med ny parkeringsordning, ligger under nyttig info. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinær Generalforsamling er satt til tirsdag 9 April kl 19.00.

Saker som ønskes tatt opp må meldes innen 1. Mars, via epost til post@othilienborg.no, eller til styreleder Per Arne Hansen, Alfred Trønsdals v 10. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatert fremdriftsplan når det gjelder rehabiitering :

Uke 5 :       Anbudsgrunnlag ferdig.

Uke 7-11    Anbudskonkurranse

Uke 11-13  Sammenstilling, avklaringer og kostnadsberegninger

Uke 13/14  Infoskriv til beboere

Uke 14       Beboermøte 4. April avholdes på Hoeggen skole for å få                                             bedre plass.

Uke 15       Ekstraordinær generalforsamling 11 April på Hoeggen skole

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Det vil bli arrangert juletrefest lørdag 5 januar. 2019. Kl 16.00-18.00

Se oppslag i gangene.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

På ekstraordinær generalforsamlng 25. okt 2018 var det to saker som skulle behandles.

1: Salg av tomteareal til Heimdal Eiendom for å anlegge/ oppgradere gang/ sykkelvei v/Othilienborgv 53 A.

Vedtak: Styret fikk fullmakt med 2/3 flertall til å gå inn i forhandlinger mht salg .

2: Valg av styremedlem og varamedlem.

Vedtak: Ole Øiene Smedegård ble valgt som nytt styremedlem .( Tidligere vara ) Tar over for Jesper Berge som flytter ut av borettslaget. Som nytt varamedlem ble Brit S. Arnesen valgt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oktober 2018.

Styret har vedtatt å inngå avtale med Trondheim parkering om privatrettslig parkering i stedet for offentlig parkering. 

Det blir svarte skilt istedet for de vanlig blå P- skilt.

 

Dette betyr at for å parkere i borettslaget, så må man ha gyldig bevis, fortrinnsvis elektronisk for å stå parkert. Maks tre biler pr leilighet.

Besøkende vil også måtte registrere seg, da via beboer.

Mere info vil bli publisert, og det vil bli avholdt infomøte på nyåret.

 Info Oktober 2018 vedrørende rehabilitering Othilienborg borettslag ligger under fane " Rehabilitering".
 


 

Styret i Othilienborg bl har innhentet tilbud på privatrettslig regulert parkering, istedet for offentlig regulert. Dvs si at for å parkere i borettslaget, så må det fremlegges bevis ( fortrinnsvis elektronisk )

Pr i dag så kan alle parkere fritt i borettslaget, men dette ønsker styret å endre på. Presset på parkeringsplassene  i borettslaget har blitt større bl.a. pga byggeaktivitet i nærområdet.


Prosjekt rehabilitering:

Etter sommerferien så har det vært avholdt to møter i prosjektgruppa , hvor det har vært diskusjoner om hvor stort omfanget bør være.  Det vil komme infoskriv som forklarer litt om prosessen, og om de ulike pakkene som er tenkt presentert.

 


Angående rehabilitering, så var styret i kontakt med arkitekt/ Tobb før sommerferien hvor vi ba om nye pakker/ løsninger på hvordan vi best kan forestå rehabilitering, lite eller stort omfang.

Vi skisserte tre mulige alternativ som går på absolutt nødvendig vedlikehold, et som er litt oppgradert, og et alternativ som omhandler " hatt og frakk" dvs alle fasader, tak mm. Balansert ventilasjon som var foreslått tidligere er utelukket. Forventer å få disse alternativene i månedskiftet aug/ sept. Da vil det bli publisert mere info.

 


Styremøter for høsten 2018:

Mandag 20/8

Mandag 17/9

Mandag 15/10

Mandag 12/11

Mandag 17/12

Saker må sendes til styret 1 uke før styremøte for behandling.

 

 


 

 

Etter generalforsamling 9 april 2018, og ekstraordinær generalforsamling 25.oktober 2018,  så har borettslaget følgende styre:

Leder: Per Arne Hansen              Tlf nr 92424429

            Anne Kristin Bratseth      Tlf nr 92213368

            Per Kristian Sydow          Tlf nr 92620901

            Jan Steinar Pedersen      Tlf nr 97038587

            Ole Øiene Smedegård     Tlf nr 46630744

Varamedlemmer:

             Arne Marius Smevik

                 Brit S. Arnesen

              

            


 

Det blir beboermøte 27 februar . Agenda for møtet blir rehabilitering.

Møtet deles i to omganger slik som sist. 

K.O.Thornæsv og Alfred Trønsdalsv  kl 18.00 - 19.15

Othilienborgtunet og Othilienborgveien kl 19.30 - 20.45


 

 


 

Under ny fane "Rehabilitering " til høyre ligger det link til tilstandsrapport og skisseprosjekt ang rehabilitering som ble presentert på beboermøte .

 

 


Led-lamper

Det er nå blitt montert nye led-lamper i oppgangene. Dette i tråd med tidligere plan om hva leieinntekter fra riggplass Othilies hage skulle brukes til.

 


Asfaltert plass ved Kaaret åpnes midlertidig for parkering av tilhengere.Plassen er tenkt oppgradert i forbindelse med rehabilitering av borettslaget, og når det kommer i gang, så kan plassen igjen bli stengt for parkering, unntatt leietakere til Kaaret.

 


Her er utdrag av noen aktiviteter som var under borettslagets 50-års feiring den 17 Juni. 

 

 

 


Vedrørende container ved Kaaret.

Vær oppmerksom på at gipsplater IKKE skal kastes i avfallscontaineren ved Kaaret. Det medfører store ekstrautgifter for borettslaget.

 


 

Utleie av bolig

I Othilienborg borettslag så kan man leie ut boligen sin innenfor bestemte rammer.

Fulltidsutleie av hele leiligheten via Airbnb, og tilsvarende tjenester er ulovlig. ( kilde NBBL)

I borettslag så må boligen brukes til beboelse  .Dersom bruken kan ansees som næringsvirksomhet, for eksempel hyppig korttidsutleie som minner om hotelldrift, vil det være ulovlig. De som bor der bruker ikke boligen som sin bolig, men som et alternativ til hotell, pensjonat eller lignende.

 

 


 

El-bil

 


Obs! Vi oppfordrer alle som har el-bil til å IKKE bruke garasjen som ladestasjon. Dette fordi strømnettet ikke er egnet til slikt bruk, og kan gå dersom det blir overbelastet.

 

 


 

BRUK AV CONTAINER VED KAARET

Det er montert hengelås på containeren ved Kaaret. Fra og med 14.5.2013 må alle benytte samme nøkkel som til leiligheten når det skal kastes avfall.

Dette er et forsøk på å få ned kostnadene på tømming. Vi er kjent med at mange andre enn de som bor her i borettslaget også har levert avfall i containeren.

Det er ikke lov å sette igjen avfall utenfor containeren. Det kan være lurt å sjekke om containeren er full eller ikke før man tar med avfall dit.

HUSK Å SETTE PÅ HENGELÅSEN ETTER AT DERE HAR LEVERT AVFALL smiley

Det vil også bli satt hengelås på containeren for farlig avfall. Nøkkel til leilighetene kan også brukes på denne.

 


 

AVTALEPARTNER VED SLUKSKIFTE

Borettslaget har inngått rammeavtale med RØRLEGGER AS når det gjelder skifte av sluk ved rehabilitering av bad. Les mer her

Vi har også fått fastpris på standard tjenester som utskifting av servantbatteri, dusjbatteri,  WC, varmtvannsbereder m.m

 


 

LEDIGE GARASJER

Det er mange ledige garasjer i borettslaget. Vaktmesterne vet hvilke det er snakk om.  Send mail til TOBB hvis du ønsker å leie garasje. Mailadressen er info@tobb.no

 


 

INNLÅSNINGSASSISTANSE

Fra 1.4.2013 har TOBB inngått avtale med ny leverandør av innlåsningstjeneste. Ny leverandør er G4S. Prisen er noe redusert i forhold til tidligere leverandør.

Det nye nummeret beboere som trenger assistanse ved innlåsning skal ringe er:

916 45 956

Dette er et døgnkontinuerlig betjent telefonnr.

 


 

TRIMROMMET

Adgangsbrikke til trimrommet fås ved å henvende seg på styrerommet mandager mellom kl 18 og 19. Prisen er kr 750,- pr hustand pr. år. Regning blir sendt ut iløpet av januar.

Les mer her

HUSK AT DET KUN SKAL BRUKES INNESKO I TRIMROMMET. DEN SISTE TIDEN HAR DET VÆRT MYE SKITT PÅ GULVET SOM FØLGE AV AT BEBOERE IKKE SKIFTER TIL INNESKO NÅR DE SKAL TRENE.

TRIMROMMET BLIR VASKET EN GANG PR.UKE. FOR Å HOLDE KOSTNADENE NEDE, OG FOR AT DET SKAL VÆRE TRIVELIG Å TRENE DER, HENSTILLER VI ALLE TIL Å BRUKE INNESKO.

Hvis du har trimromavtale og flytter fra borettslaget, er det viktig at adgangsbrikken leveres tilbake. Den må ikke gis videre til ny eier av leiligheten. Dette er viktig i forhold til treningsavgift.

 

 


 

BOMILJØPRISEN 2012

På TOBB’s årlige kurssamling for tillitsvalgte og ansatte i boligselskap, ble årets Bomiljøpris for 2012 delt ut. Prisen ble tildelt Othilienborg borettslag for vår innsats for å øke trivsel i borettslaget. Juryen vektla at vi hadde et nyetablert og flott trimrom, sandvolleyballbane, nye godkjente lekeplasser, et flott forsamlingshus samt kunstgressbane.

I tillegg til en pengepremie på kr 25000 fikk vi et flott granittbord med tilhørende benker. Bordet og benkene vil bli plassert ut på et egnet sted etter hvert. Pengepremien vil gå til å vedlikeholde og kjøpe inn utstyr til trimrommet. Mange andre boligselskap var imponert over at vi hadde etablert et trimrom, og flere ville se på om det var mulig å gjøre dette også i sitt eget boligselskap.

Les fra REDE nr 6/2012 her

 

 


SPESIALAVFALL

Container for farlig avfall

Renholdsverket har plassert ut en container ved Kaaret for farlig avfall. Denne erstatter den røde boksen for farlig avfall.

Farlig avfall i denne sammenheng er :

Batterier
Hele lyspærer
Lystoffrør
Malingsprodukter
Rengjøringsmidler
Spillolje
Spraybokser
White sprit, rødsprit og lignende

Dette inngår i innsamlingen til Renholdsverket, og medfører ingen ekstra utgifter for borettslaget.

Det finnes også container for deponering av glass, slik at alt er samlet på en plass.

 


 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Othilienborg borettslag

Othilienborgtunet 16 B

7033 Trondheim

Telefon:     73 93 96 00

Telefaks.   73 93 96 86

Kontakt oss