Etter å ha gått flere runder med Trondheim kommune, så er ny avfallsløsning / nedgravde containere godkjent. (9.Mars)  I og med at flere av våre veier er kommunale, så har det vært flere instanser som har hatt synspunkter mht til plassering av disse seks punktene. Det punktet som var tenkt plassert ved rundkjøring / Othilienborgtunet nr 2, endres til plassering utenfor Othilienborgtunet nr 4-6.  Glasscontainer som er et offentlig punkt tas bort fra tenkt plassering ( Oth.tunet 2 ). Nåværende  plassering av glasscontainer  ved styrekontor opprettholdes.

Entrepenør vil starte med å etablere disse punktene rett etter påske.

Historikk:

Angående etablering av nedgravde containere som tidligere er vedtatt innført, er det Trondheim kommune ved kommunalteknikk som er siste instans for å få planene godkjent.  I følge tidligere kommunisert etablering av punkt ved Oth.v 50 , så ser det ut til at punktet må flyttes til der det pr i dag er containere ved innkjøring ved nr 53.  Dette pga at det  da må løftes over fortau, og at det i følge krav om max helling på standplass for bil blir for mye ( max 4 % ).

Avfallscontainere ved Alfred Trønsdals v 19-25. og 22- 28 flyttes til utenfor A.T. nr 17. Dette pga stilasbygging ved 19-25, og sikkerhetshensyn / rygging ved 22-28. Søknaden til Trondheim kommune ang nedgravde containere er under behandling hos byggesakskontoret.