onsdag, september 28

1. Tekst

Nye fasadeillustrasjonar - 18.09.19

 

Informasjon om rehabilitering - 09.09.19

Arkitekt har utarbeida illustrasjonar av blokkene slik rehabiliteringsprosjektet er planlagt. Under vises ein variant av fargekombinasjonane slik det er tenkt. Nederste oversiktsbilete viser kva fargar som er tenkt på dei ulike blokkene i burettslaget.

Illustrasjonar av fasadane for resten av burettslaget vil komme etterkvart. 

 

 

 

Info Rehabilitering 11. juni.

Othilienborg borettslag har inngått avtale om byggeledelse med firma Karl Knudsen. De skal være med oss i hele rehabiliteringsfasen, og være borettslagets representant opp i mot entrepenør Petter Bakøy a/s.  Entrepenør har startet  opparbeidelse av anleggsvei bak K. O. Thornæs v 2-8 hvor oppstart vil bli. 

Området bak Kaaret vil bli brukt som riggområde , og det vil bli opparbeidet en vei som går nedenfor Othilienborgtunet nr 8, og over til Kaaret. Dette for å lette adkomst og å. unngå kjøring videre i Othilienborgtunet og rundt Kaaret. I tillegg til brakkerigg, så vil det bli satt opp telt som strekker seg litt oppover på plenområdet bak Oth.tunet 8. Forberedelser til oppstart vil skje fortløpende  fremover mot fellesferien. Beboere i K.O. Thornæs vei vil få mere info når det nærmer seg oppstart.

Mesteparten av plassen bak Kaaret vil bli opptatt av entrepenør, og det gjør at det må opparbeides en midlertidig parkeringsplass for leietakere til Kaaret.  Den vil bli nedenfor Kaaret, på plena mellom nr 18 og 17 med innkjøring rett inn fra Oth.veien. Det skal også fjernes noen trær  som er blitt veldig høye i det området for å frigjøre plass til parkeringsplassen. Den vil bli skiltet slik at det kun er leietagere til Kaaret som kan benytte den plassen. Det vil bli plass til ca 15 biler på det aktuelle området.

 

 

Info Medio Mai

Oppstart rehabilitering vil bli ettter sommerferien. Det vil bli oppstart av prosjektet i K.O. Thornæs vei. Inngåelse av kontrakt med entrepenør Petter Bakøy er under utarbeidelse, og vil bli signert snart. Styret har hentet inn tilbud på byggeledelse, og det vurderes i disse  ( Medio Mai ) dager hvem som skal få jobben med byggeledelse/ prosjektledelse. 

Når det gjelder søknad til Enova om støtte, så er Othilienborg borettslag tildelt i overkant av 12 millioner kroner.

 

Beboermøte vedrørende rehabilitering april 2019

Informasjonshefte som ble delt ut i forkant av beboermøte finner du her.

 


Kostnader prosjekt rehabilitering 2017:

Kostnader på kr 751.272 i 2017 fordeler seg slik:

Rojo arkitekter- kr 498.268.

5/6 av disse kostnadene har gått til prosjektering med tegninger, beskrivelse, og diverse korrespondanse med konsulenter. 

1/6 av disse kostnadene har gått til befaringsarbeid, prosjektering , styre og  beboermøte med nødvendige forberedelser.

Erichsen & Horgen AS  kr 141.637.50,-

Disse kostnadene er i hovedsak knyttet til prosjektering av ventilasjonsløsning men også noe brannrådgivning ifm. prosjekteringsarbeidet til arkitekt.

Tobb- kr 111.366,35,-

Dette gjelder prosjekterings-, styre-og beboermøter med nødvendige forberedelser, engasjering og oppfølging av rådgivere, befaringsarbeid ( arkitekt, brann og ventilasjon ), økonomi og fremdriftsbehandling , tilstandsvurderinger ( luftmålinger mm.) og Enova søknad / oppfølging.


Ny info ang rehabilitering okt 18

I forbindelse med rehabiliteringsprosjektet så har det siden beboermøte februar 2018 vært jobbet videre med nye løsninger basert på tilbakemeldinger styret mottok i etterkant. Informasjon nå har til hensikt å informere beboerne om status i prosjektet, og om hvilke alternativ som prosjektgruppen jobber med. Prosjektgruppen består av styret i borettslaget, Tobb v/ byggavdelingen, Rojo arkitekter, og enkelte andre rådgivere.

Hensikten med prosjektet:

Prosjektets mål er å forbedre bygningsmassen. Det har vært gjennomført tilstandsvurdering av bygningsmassen av Tobb, og bygningsingeniører som har kartlagt det generelle vedlikeholdsbehovet, samt omfang av bygningsdeler med behov for fornying ( øke levetid/ redusere vedlikeholdskostnader ) Kostnader på de forskjellige alternativer er ikke klar enda. 

Videre arbeid:

Innhente pris fra entrepenører. Sende ut mere info i forkant av beboermøte,( rundt årsskiftet) og avholde ekstraordinær generalforsamling ( på nyåret ) hvor det  kreves det 2/3 flertall for gjennomførende tiltak.

Alternativ 1- Nødvendig vedlikehold:

Alternativ som inneholder vedlikeholdstiltak som er nødvendig å gjennomføre for å ivareta bygningsmassen som den står i dag. Dette alternativet blir gjennomført om ikke alternativ 2 eller 3 blir vedtatt på ekstraordinær generalforsamling.

- Omtekking av tak

- Reparasjon av fasadeelementer ( rust/ utsprengning )

- Stedvis drenering etter behov

- Nye boddører iht brannrapport

- Rørfornying

 

Alternativ 2, Fasade og tak:

Dette alternativet består av tiltak som vil løfte bygningsmassen utover det alternativ 1 vil gjøre.

- Alle tiltak i vedlikeholdspakken

- Ny oppbygging og isolering av tak

-Gavlvegger etterisoleres og kles med fasadeplater

- Stue/ kjøkkenfasade etterisoleres, og kles med fasadeplater

- Heve / skyvedør byttes

- Stuevindu beholdes/ byttes , avklares videre

- Betongdekke balkong isoleres, nye tremmer, og ny falloppbygging

- Løsning tørekerom vurderes videre

-Flere veggventiler 

 

Alternativ 3- Full pakke:

Tilsvarende som alternativ 2, men i tillegg etterisolering og utskifting av vinduer på soveromsfasade, samt  etterisolering av sprang under 1. etg.

 

 

 

 

 

Prosjektering av rehabilitering av Othilienborg borettslag


Det jobbes videre med rehabiliteringsprosjektet. Styret i samarbeid med Tobb ser på andre alternativ i forhold til ventilasjon utifra de signaler som kom frem på beboermøte. Dette mht både kostnader og plasseringsmuligheter.  For å sjekke ut i forhold til ekststerende isolasjon, eller mangel på det, så har det vært foretattt Termografering på leiligheter for å kunne avdekke kuldebroer. Resultatet viser at det er mange som " fyrer for kråka " . Det vil bli et nytt beboermøte i løpet av februar. Dato blir kunngjort senere.

 

Presentasjoner

- Det ble avholdt et beboermøte 25. april angående prosjektering og tilstand. Presentasjon finner du her.

- Den 31. oktober ble det på nytt holdt beboermøte med TOBB, arkitekt og ventilasjonsrådgiver. Presentasjonen som inkluderer skissetegninger finner du her.

  

1. Tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg til innhold...