Enter Title

Borettslaget leier ut garasjeplasser. Ledige garasjer tildeles av TOBB etter hvert som nøkler blir levert inn. Ved tildeling betales et gebyr til TOBB på kr 830 .- pluss mva,  kr  1063.-

Månedsleie for garasje er 415,-

Send mail til TOBB og meld deg som interessent. Hvis det ikke er ledige garasjer blir man satt på venteliste, og blir kontaktet så snart det er noe ledig. Mailadresse: info@tobb.no

Den som har garasje, har fortrinnsrett på internt bytte,slik at man har mulighet for å få garasje nærmere der man bor. Dette vil føre til at garasjen blir mere benyttet, og forhåpentligvis frigjør frie plasser jfr styrevedtak 22/10 - 2015

Gebyr til Tobb gjelder også ved bytting.

__________________________________________________________

VILKÅR FOR LEIE AV GARASJE:

1.   Den månedlige leie er f.t. kr. 415 -, og skal betales forskuddsvis den 1. i hver måned. Borettslagets styre kan forandre leiens størrelse med en måneds skriftlig varsel.

2.   Unnlater leieren å betale leien i rett tid, eller gjør seg skyldig i annet vesentlig mislighold, kan borettslagets styre si opp leiekontrakten med en måneds skriftlig varsel.

Hvis leien ikke er betalt innen 14 dager etter at leieren har mottatt skriftlig påkrav som er sendt på eller etter forfallsdato, eller flytter ikke leieren når leietiden er utløpt, kan han kastes ut av garasjen ved Namsmyndighetene uten søksmål, jfr. tvangsfullbyrdelseslovens paragraf 13 nr. 2. Hvis leieren flytter som følge av utkastelse eller borettslagets krav om flytting på grunn av misligholdelse, plikter han å betale leie for den gjenstående del av leietiden eller inntil ny eier har overtatt garasjen. Motkrav kan ikke settes fram av leieren overfor borettslagets krav på leie med mindre motkravet er erkjent av borettslaget eller rettskraftig avgjort ved dom eller forlik.

        Garasjen leies med en måneds gjensidig oppsigelse.

        Leietakeren leier garasjen på nevnte betingelser.

        Leietakeren kan si opp leieavtalen med en måneds skriftlig varsel.

        Leietakeren må betale leie i   oppsigelsestiden.

        Framleie er ikke tillatt uten styrets samtykke.

3.   Leieren plikter å bruke garasjen med omtanke og alltid holde porten låst. Det er ikke tillatt å røyke eller bruke åpen varme i garasjen. Det er heller ikke tillatt å bruke garasjen i ervervsmessig virksomhet, verksteddrift e.l.

4.   Leieren er ansvarlig for vedlikehold og utskifting av lås og nøkler og for at porten med hengsler virker som den skal. Utskiftning av port med tilbehør påhviler borettslaget.

5.   Dersom leieren påfører parkeringsanlegget skader, skal vedkommende betale omkostningene ved reparasjon av skaden.

6.   Bilen står i garasjen for leierens risiko. Borettslaget er fri for ansvar for tyveri eller enhver annen form for skade som den måtte bli påført under oppholdet der.

7.   Det er en forutsetning at leieren bruker garasjen hele året og ikke opptar noen av borettslagets parkeringsplasser utendørs.